Trzeci Produkt -50% Taniej! Promocja Aktywuje się Automatycznie w Koszyku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOCIEKOSZULKI.PL

§ 1.    Postanowienia ogólne

1.         Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca.

2.         W zakresie, w jakim Regulamin określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży, Regulamin określa jej treść.

3.         W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.

4.         Usługi świadczone są przez Usługodawcę bezpłatnie.

5.         Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na Stronie Internetowej Sklepu, także w formacie pdf, który umożliwia nieodpłatne pobranie Regulaminu i zapoznawanie się z nim.

6.         Użytkownik przed skorzystaniem z Usług powinien zapoznać się z Regulaminem.

7.         Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub świadczenia Usług, umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami, w tym z cenami i dostępnością Towarów, zawarcie Umowy sprzedaży, umów świadczenia Usług, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

8.         Niniejszy Regulamin określa:

1.   zasady Rejestracji w Sklepie Internetowym,

2.   zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,

3.   zasady zawierania na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów sprzedaży Towarów, w tym warunki składania Zamówień, dostawy Towarów, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży za Towary,

4.   uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży,

5.   zasady składania i rozpatrywania reklamacji Użytkowników,

6.   inne uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

9.         Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży lub innej umowy, do której te informacje się odnoszą.

10.       Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

11.       Marka „YOURBESTSHIRT.PL” oraz wszelkie związane z nią dobra i przedmioty własności intelektualnej należą do Usługodawcy, a posługiwanie się nimi przez Użytkowników wymaga zgody Usługodawcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.    Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu przez Usługodawcę Kupującemu Towaru określonego w Zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.

Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym.

Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

Kontakt – oznacza sposoby nawiązania przez Użytkowników kontaktu z Usługodawcą, do których należy: (i) wysłanie wiadomości email adres poczty elektronicznej: [email protected], (ii) wysłanie wiadomości email adres poczty elektronicznej: [email protected] – w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, (iii) korespondencyjnie lub osobiście na adres Usługodawcy: ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała.

Koszyk – oznacza integralną część Sklepu Internetowego, umożliwiającą wyświetlenie wybranych przez Kupującego Towarów do zakupu, wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia takich jak: rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności, oraz zatwierdzenie warunków Zamówienia.

Kupujący – oznacza Użytkownika, który zawarł z Usługodawcą Umowę sprzedaży.

Konsument – oznacza Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującego nabycia Towaru u Usługodawcy w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy prowadzenia Konta Użytkownika.

Login - oznacza adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu Rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta Użytkownika.

Newsletter – oznacza informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Usługodawcy lub innych podmiotów wysyłane Użytkownikowi za jego zgodą drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub w jego imieniu.

Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika dostępny na Stronie Internetowej Sklepu.

Potwierdzenie Zamówienia – oznacza wiadomość e-mail wysłaną przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie na Stronie Internetowej Sklepu) potwierdzającą, że wskazane w jej treści Zamówienie zostało doręczone Usługodawcy.

Potwierdzenie Realizacji Zamówienia - oznacza wiadomość e-mail wysłaną przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie na Stronie Internetowej Sklepu) potwierdzającą, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Usługodawcę.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego stanowiący ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, zawierania oraz wykonywania Umów sprzedaży oraz umów świadczenia Usług.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny w domenie www.kociekoszulki.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarach i jego dostępności oraz kupić Towar, a także korzystać z Usług.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.kociekoszulki.pl.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na Stronie Internetowej Sklepu. Obraz Towaru przedstawiony na Stronie Internetowej Sklepu jest tylko wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawieraną na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym, a Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Doręczenie przez Usługodawcę Kupującemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Realizacji Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży. Na treść Umowy sprzedaży składa się treść Zamówienia. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umowy sprzedaży w odpowiednim zakresie.

Usługi – oznaczają wskazane w § 12 Regulaminu usługi świadczone nieodpłatnie przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników umożliwiające im korzystanie z funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

Usługodawca – oznacza firmę Krevso Piotr Janczy z siedzibą w Bielsko-Białej, ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, posługującą się nadanym numerem NIP: 7352869137 oraz numerem REGON: 366098580, prowadzącą Sklep Internetowy.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie korzysta z funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu lub na rzecz której świadczone są przez Usługodawcę usługi drogą elektroniczną; termin ten obejmuje Kupujących, osoby, które dokonały Rejestracji oraz użytkowników sieci Internet.

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3.    Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

1.         Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego jest Usługodawca –Krevso Piotr Janczy z siedzibą w Bielsko-Białej, ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Usługodawcą w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail na adres: [email protected] lub na adres jego siedziby.

2.         W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Sklepu Internetowego, Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe, a także informacje o aktywności Użytkowników w Sklepie Internetowym w sposób określony szczegółowo w Polityce Prywatności. Dokument ten określa także zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wskazuje uprawnienia osób, których dane dotyczą, a także zasady, na jakich dane osobowe są udostępniane Sprzedawcom w zakresie, w jakim Usługodawca nie jest Sprzedawcą.

§ 4.    Funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu

1.         Strona Internetowa Sklepu umożliwia Użytkownikom:

1.   zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Użytkownika (wymaga Rejestracji i logowania),

2.   powiadamianie o statusie Zamówień w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),

3.   kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami (wymaga Rejestracji i logowania),

4.   dostęp do Konta Użytkownika (wymaga Rejestracji i logowania),

5.   informowanie o Towarach w Sklepie Internetowym (nie wymaga Rejestracji),

6.   korzystanie z Usług (korzystanie z Usług nie wymaga Rejestracji za wyjątkiem usługi prowadzenia Konta Użytkownika),

7.   składanie Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie (nie wymaga Rejestracji i logowania),

8.   wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego stanowiącego załącznik do Regulaminu (nie wymaga Rejestracji i logowania),

9.   wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Towaru nabytego w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania).

§ 5.    Korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu

1.         W celu korzystania ze Strony Internetowej Sklepu, w tym przeglądania Towarów w Sklepie Internetowym, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:

1.   urządzenie takie jak komputer osobisty, tablet, smartfon z dostępem do sieci Internet,

2.   zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Vivaldi) z włączoną obsługą JavaScript i SSL,

3.   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

4.   rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.         Z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę Internetową Sklepu, Usługodawca świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych przez Usługodawcę oraz zapoznawania się z nimi, jak również umożliwieniu korzystania z wyszukiwarek i innych narzędzi ogólnodostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, w tym złożenia Zamówienia.

3.         Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 2 powyżej, ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Strony Internetowej Sklepu. Warunki świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z Kontem Użytkownika, zasady subskrypcji Newslettera i rezygnacji z niego jak również szczegółowe zasady i warunki dotyczące korzystania ze Strony Internetowej Sklepu, zostały określone w dalszej części Regulaminu.

4.         Przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, zapoznawanie się z ich charakterystyką dostępną na stronach produktowych, a także składanie Zamówień w trybie szybkich zakupów jest możliwe dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga Rejestracji.

5.         Użytkownik powinien korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

6.         Użytkowników obowiązuje zakaz:

1.   dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

2.   działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,

3.   korzystania ze Strony Internetowej Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Użytkowników.

7.         W ramach prowadzenia Strony Internetowej Sklepu, Usługodawca zastrzega sobie prawo promocji i reklamy dowolnych produktów i usług.

8.         Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz Treści poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną jest związane z ryzykiem i może grozić przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym danych osobowych, przez nieuprawnione osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet.

9.         Usługodawca uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń Strony Internetowej Sklepu oraz przerw w świadczeniu Usług w zakresie uzasadnionym względami bezpieczeństwa informatycznego, a także przeprowadzeniem planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji programów komputerowych i konfiguracji systemu informatycznego. Usługodawca dokłada starań dla dokonywania czasowych wyłączeń systemu informatycznego dla celów planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji programów komputerowych i konfiguracji systemu informatycznego w godzinach 18.00-8.00 lub w dni inne niż dni robocze. O planowanych przerwach w dostępności Strony Internetowej Sklepu Usługodawca powiadomi za pomocą komunikatu na Stronie Internetowej Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.

10.       Usługodawca informuje, że Strona Internetowa Sklepu może być również czasowo niedostępna w przypadku nieprawidłowości w działaniu systemu informatycznego. W takim przypadku Usługodawca dokłada starań, aby niezwłocznie przywrócić ich niezbędną sprawność.

§ 6.    Rejestracja

1.         W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2.         W ramach Konta Użytkownika możliwe jest zapisanie swoich danych teleadresowych, ich modyfikacja, podglądu historii Zamówień oraz zarządzanie subskrypcją Newslettera.

3.         Rejestracja wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych, stosując się do komunikatów wyświetlanych na Stronie Internetowej Sklepu podczas procedury Rejestracji.

4.         Do założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe, możliwe jest także uzupełniające podanie danych nieobowiązkowych.

5.         Dokonując Rejestracji, osoba zakładająca Konto Użytkownika niebędąca osobą fizyczną, oświadcza, pod rygorem konsekwencji prawnych, że jest uprawniona do działania w imieniu takiego Użytkownika, w tym do składania oświadczeń i przyjmowania zobowiązań oraz skutecznego zawierania Umów sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

6.         Z chwilą uaktywnienia wirtualnego przycisku „Zakładam konto” lub analogicznego zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia Konta Użytkownika, a opcjonalnie – w przypadku wyboru opcji jego otrzymywania – również usługi Newslettera. Zasady świadczenia usługi Newslettera zostały opisane w dalszej części Regulaminu.

7.         W procesie Rejestracji Użytkownik podaje Login oraz Hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika. Użytkownik nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

8.         Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik opuszczając Stronę Internetową Sklepu, każdorazowo powinien wylogować się z Konta Użytkownika. Dane podane przy zakładaniu Konta Użytkownika mogą zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.

9.         Konto Użytkownika zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Zalogowany Użytkownik ma wgląd do swoich danych oraz może je modyfikować.

10.       Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych zapisanych na Koncie Użytkownika.

§ 7.    Zamówienia

1.         Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2.         Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni robocze.

3.         Użytkownik składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” lub analogicznego pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.

4.         Po dokonaniu wyboru Towarów, Użytkownik wybiera formę płatności za Zamówienie oraz wprowadza, potwierdza lub modyfikuje dane kontaktowe do dostawy Towarów oraz sposób dostawy:

1. imię i nazwisko oraz adres e-mail,

2. numeru telefonu do kontaktu,

3. adresu do dostawy.

5.         Użytkownik po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub analogicznego. Każdorazowo przed przesłaniem Zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6.         Użytkownik zobowiązany jest starannie i poprawnie uzupełnić formularz Zamówienia oraz wskazać dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być dostarczony. Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem niezwłocznie, gdy dane te okażą się niekompletne, za pomocą wskazanych w formularzu Zamówienia bądź w toku Rejestracji danych kontaktowych. Jeżeli mimo dołożenia należytej staranności przez Usługodawcę kontakt z winy Użytkownika nie jest możliwy i nie nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podjęcia przez Usługodawcę próby nawiązania kontaktu, Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie, a jeżeli Umowa sprzedaży została już zawarta – odstąpić od Umowy sprzedaży. Usługodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży. 

7.         W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

8.         Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia, Kupującemu wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia, tj. główne cechy świadczenia i łączna cena uwzględniająca cenę Towarów i koszty ich dostawy.

9.         Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

10.       Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Potwierdzenie Zamówienia. Niezwłoczne Potwierdzenie Zamówienia skutkuje związaniem Użytkownika złożoną przez niego ofertą zawarcia Umowy sprzedaży, nie oznacza to jednak jeszcze, że ta oferta została przez Usługodawcę przyjęta. Użytkownik jest związany ofertą przez okres wskazany w ust. 11 – 12 poniżej.

11.       Płatności za Zamówienie są przyjmowane z góry. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty za Zamówienie w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca anuluje złożone Zamówienie (odrzucenie oferty Użytkownika) i nie dokona Potwierdzenia Realizacji Zamówienia (brak zawarcia Umowy sprzedaży).

12.       Jeżeli Użytkownik w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę zapłaty za Zamówienie nie otrzyma Potwierdzenia Realizacji Zamówienia, przestaje być on związany złożoną ofertą zawarcia Umowy sprzedaży. Do momentu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia, Zamówienie może być anulowane przez Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą.

13.       Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty za Towar w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, oferta Użytkownika, o której mowa w ust. 9 przestaje go wiązać, a Usługodawca anuluje złożone Zamówienie.

14.       Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Potwierdzenie Realizacji Zamówienia w przypadku możliwości jego realizacji. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 powyżej.

15.       Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail Potwierdzenia Realizacji Zamówienia. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia jest przesyłane Użytkownikowi w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania przez Usługodawcę zapłaty za Zamówienie.

16.       Potwierdzenie Realizacji Zamówienia stanowi potwierdzenie Kupującemu warunków zawartej Umowy sprzedaży.

17.       W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa, Usługodawca nie dokona Potwierdzenia Realizacji Zamówienia i niezwłocznie poinformuje Użytkownika o tym fakcie – najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania zapłaty za Zamówienie – oraz dokona zwrotu uiszczonej przez Użytkownika zapłaty za Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od wysłania Użytkownikowi informacji o braku możliwości realizacji Zamówienia.

18.       Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przekazanie na adres e-mail wskazany w Zamówieniu cyfrowego dokumentu potwierdzającego warunki zawartej Umowy sprzedaży. Kupujący posiadający Konto Użytkownika ma do nich także dostęp po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika.

19.       Czas realizacji Zamówienia, rozumiany jako czas, w którym Zamówienie jest kompletowane,                a następnie wydane Dostawcy, nie obejmujący czasu Dostawy (czyli czasu pomiędzy przekazaniem Towaru Dostawcy, a jego wydaniem Kupującemu), wynosi od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) Dni roboczych, z zastrzeżeniem Towaru spersonalizowanego (wykonanego na indywidualne Zamówienie). Dokładny czas realizacji Zamówienia podany jest przy każdym Towarze. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności wystawionym przez operatora płatności.

20.       W ramach procesu składania i realizacji Zamówień, na podany adres e-mail Kupującego są przesyłane wiadomości dotyczące tego Zamówienia.

21.       Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Usługodawca w ramach realizacji Umowy sprzedaży może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 8.    Płatności

1.         Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.

2.         Zapłata ceny sprzedaży za zamówiony Towar może nastąpić poprzez przelew bankowy lubza pomocą następujących formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Usługodawcę Potwierdzenia Realizacji Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu imoje o dokonaniu płatności przez Kupującego).

3.         W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Usługodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania płatności.

§ 9.    Dostawa

1.         Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Europy.

2.         Towary dostarczane są w sposób wybrany przez Kupującego spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym.

3.         Koszt Dostawy Towaru ponosi Kupujący. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen Dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty ceny sprzedaży Towaru w podsumowaniu, po wybraniu przez Kupującego opcji Dostawy.

4.         Dostawę zleca Usługodawca Dostawcy.

5.         Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia.

6.         Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

7.         Termin Dostawy wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

8.         Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

9.         W dniu wysłania Towaru do Kupującego przekazywana jest na adres e-mail Kupującego informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Usługodawcę.

10.       Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę z Towarem w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

11.       Na każdy sprzedany Towar wystawiany i dostarczany jest Kupującemu dokument sprzedaży w postaci faktury przesyłanej drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

12.       W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Usługodawcy przez Dostawcę, Usługodawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt Dostawy.

§ 10.  Reklamacje i odpowiedzialność Usługodawcy

1.         Towar zakupiony w Sklepie Internetowym winien być zgodny z Umową sprzedaży.

2.         Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym paragrafie, w przypadku braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

1. W niniejszym paragrafie Konsument oznacza zarówno osobę fizyczną dokonującą zakupów jak i przedsiębiorcę dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego

3.         Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności następujące elementy:

1.   opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność,

2.   przydatność do określonego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o czym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i co Usługodawca zaakceptował.

4.         Ponadto Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, gdy:

1.   nadaje się do celu, do którego zazwyczaj nadają się produkty tego typu, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, normy techniczne lub dobre praktyki,

2.   występuje w takiej ilości i ma takie właściwości (w tym trwałość i bezpieczeństwo), jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i jakich można racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu i nasze publiczne zapewnienia, w szczególności złożone w reklamie lub na etykiecie.

5.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym w ust. 4., jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży Konsument został wyraźnie poinformowany, że określona cecha Towaru odbiega od powyższych wymagań zgodności z Umową sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak określonej właściwości Towaru.

6.         Konsument może żądać naprawy lub wymiany, jeżeli Towar nie jest zgodny z Umową sprzedaży.

7.         Usługodawca naprawi lub wymieni  w możliwie najkrótszym czasie i poinformuje Konsumenta o przewidywanym czasie naprawy lub wymiany wraz z odpowiedzią na reklamację.

8.         Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy gdy żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

9.         Usługodawca ponosi koszt naprawy lub wymiany Towaru, w tym odbiera Towar na swój koszt.

10.       Jeżeli naprawa i wymiana są dla Usługodawcy niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Usługodawca może odmówić doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową sprzedaży. W ramach uprawnień z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub zwrocie Towaru (odstąpić od Umowy sprzedaży), gdy Usługodawca:

1.   odmówił naprawy lub wymiany Towaru,

2.   nie doprowadził Towaru do stanu zgodnego z Umową sprzedaży, tj. nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru,

3.   pomimo naprawy lub wymiany nadal istnieje niezgodność Towaru z Umową sprzedaży,

4.   niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotna, że uzasadnia zastosowanie obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienie od umowy) od razu, bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany Towaru,

5.   z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wynika, że doprowadzenie Towaru do stanu zgodnego z Umową sprzedaży nie będzie możliwe w rozsądnym czasie ani bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

11.       Usługodawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili wydania Towaru i ujawniony przed upływem 2 (dwóch) lat od tej chwili; roszczenie o doprowadzenie Towaru do stanu zgodnego z Umową sprzedaży ulega przedawnieniu z upływem 6 (sześciu) lat od ujawnienia braku zgodności (końcem terminu przedawnienia jest ostatni dzień roku kalendarzowego).

12.       Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów należy składać Usługodawcy na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany jako Kontakt, jak również na adres Krevso Piotr Janczy ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała. Reklamacja może być złożona Usługodawcy z wykorzystaniem do tego celu formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu. W przypadku reklamacji dotyczących Towarów, dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, zalecane jest dostarczenie reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

13.       W treści reklamacji dotyczących Towaru należy wskazać dane Konsumenta, Towar, którego dotyczy reklamacja, na czym polega brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, datę zakupu, datę zauważenia braku zgodności, przewidywany sposób realizacji uprawnienia Konsumenta. Usługodawca zaleca podanie informacji umożliwiających identyfikację okoliczności związanych z reklamacją, takich jak numer Zamówienia lub login Użytkownika (adres e-mail przypisany do Konta), jeżeli znajdują one zastosowanie, jak również zamieszczenie na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail dopisku „Reklamacja”.

14.       Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

15.       W przypadku skorzystania z prawa do obniżenia ceny, Usługodawca ma obowiązek zwrócić należność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. Usługodawca dokona zwrotu różnicy w cenie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Konsument użył przy zakupie Towaru, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

16.       W przypadku zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy) Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Usługodawcy.

17.       Usługodawca ponosi koszt zwrotu Towaru. Usługodawca zwróci Konsumentowi cenę (wraz z kosztami Dostawy i kosztami wysyłki do Usługodawcy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

18.       Usługodawca dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Konsument użył przy zakupie Towaru, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

19.       Usługodawca nie udziela gwarancji. Powyższe uprawnienia wynikają z ustawy z 25 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 43c i następne).

20.       W przypadku reklamacji dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Stron Sklepu Internetowego reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Usługodawca zaleca zamieszczenie na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail dopisku „Reklamacja”.

21.       Podczas rozpatrywania reklamacji Usługodawca może zwrócić się do Konsumenta o przedstawienie dodatkowych informacji, takich jak np. zdjęcia wadliwego Towaru lub odesłanie Towaru do Usługodawcy. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży nabytego przez Konsumenta, zastosowanie mają postanowienia zawarte w ust. 7 – 10 powyżej.

22.       Usługodawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.

23.       Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. w formie pisemnej lub innym Trwałym nośniku, w sposób odpowiadający sposobowi złożenia reklamacji na adres wskazany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja.

24.       O ile krótszy czas udzielenia odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację złożoną przez Konsumenta Usługodawca rozpatruje reklamacje złożone przez Konsumentów w terminie wskazanym w ust. 14 powyżej.

25.       Użytkownik niebędący Konsumentem(z wykluczeniem przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Użytkownika do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 (dwunastu) miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Usługodawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Usługodawca może również zaproponować odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru za zwrotem Użytkownikowi ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami jest wyłączona.

26.       W odniesieniu do reklamacji złożonych przez Użytkowników niebędących Konsumentami, brak odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 24 powyżej, nie oznacza uznania żądania Użytkownika, zawartego w takiej reklamacji.

27.       Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wyrządzone Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie obejmuje utraconych przez takiego Użytkownika korzyści a ponadto:

1.   w odniesieniu do szkód poniesionych z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Użytkownik ten zapłacił Usługodawcy za nabycie danego Towaru,

2.   w pozostałych przypadkach – jest ograniczona do kwoty 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

§ 11.  Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1.         Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie to może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany jako Kontakt w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.         Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie Usługodawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z wymienionych wzorów nie jest obowiązkowe.

3.         Termin do odstąpienia od umowy liczony jest:

1.   w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,

2.   w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

3.   w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy,

4.   w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy.

4.         W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Usługodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności w sposób określony w § 8 ust. 3 powyżej.

5.         Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje Usługodawcy w przypadku, w którym Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

6.         W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.         Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.         Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.         W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.       W której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

11.       W której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

12.       W której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

13.       O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

14.       Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Usługodawcy w sytuacji odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi Konsument (np. koszt odesłania Towaru do Usługodawcy). Konsument nie jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru w przypadku, w którym Usługodawca zgodził się ponieść te koszty lub w innych przypadkach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 12.  Usługi świadczone przez Usługodawcę

1.         Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi:

1.   Usługę Newslettera,

2.   Usługę prowadzenia Konta Użytkownika.

2.         Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

3.         Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.         Użytkownik może wyrazić uprzednią zgodę na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego Zamówienia.

5.         Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy lub osób trzecich. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę.

6.         Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości email wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez cofnięcie zgody poprzez Konto Użytkownika na wysyłanie Newslettera.

7.         Usługa prowadzenia Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.

8.         Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika wysyłając do Usługodawcy wiadomość email na adres poczty elektronicznej podany jako Kontakt. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika.

9.         Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i Usług wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 13.  Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1.         Zasady zawarte w Regulaminie oraz umowa o prowadzenie Konta Użytkownika obowiązują Użytkownika do czasu ich wypowiedzenia przez Użytkownika.

2.         Użytkownik przesyła do Usługodawcy złożone w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prowadzenie Konta Użytkownika na adres wskazany jako Kontakt. Rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta Użytkownika następuje z chwilą otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika. Otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika.

§ 14.  Zmiana Regulaminu

1.         Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów, jakimi są:

1.   konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,

2.   konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu,

3.   rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego,

4.   zmiana warunków technicznych świadczenia Usług,

5.   zmiana zakresu Usług,

6.   konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie,

7.   zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,

8.   zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

9. przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.

2.         Użytkownicy posiadający Konto Kupującego zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, wysłanej na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie głównej Sklepu Internetowego, widocznym na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zawiera wskazanie daty, z jaką nowy Regulamin wchodzi w życie oraz treść zmienionego Regulaminu.

3.         Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta Użytkownika przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie.

4.         Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 15.  Postanowienia końcowe

1.         O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2.         W związku z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na Usługodawcy, Usługodawca informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3.         Usługodawca informuje, że Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu pomiędzy Konsumentem, a Usługodawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

4.         Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.         Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia bezpośrednio związane z Usługami, z których korzysta Użytkownika, w szczególności o zmianie Regulaminu.

6.         Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie przez Usługodawcę uprawnień przewidzianych postanowieniami Regulaminu lub prawa przysługującego Usługodawcy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zrzeczenia się ich przez Usługodawcę, a takie uprawnienia i prawa pozostaną dyspozycyjne dla Usługodawcy.

7.         Usługodawca może udostępnić Sklep Internetowy również za pomocą innych kanałów dostępu (np. jako aplikacja mobilna), określając zarazem szczególne warunki korzystania z takich kanałów dostępu.

8.         Czasowe zawieszenie funkcjonalności Sklepu Internetowego nie oznacza woli rozwiązania przez Usługodawcę umów z Użytkownikami.

9.         Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na Trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

10.       Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

11.       Aktualizacja Regulaminu następuje w dniu 1 maja 2023 roku.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: